Giới thiệu

Các đối tác về thanh toán

1. CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM- NAPAS 

 

2. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

3. CÁC TỔ CHỨC NGÂN HÀNG QUỐC TẾ