Giới thiệu

Thỏa thuận bảo mật thông tin

KeyPay có trách nhiệm yêu cầu các bên xử lý thông tin, các bên tham gia hợp đồng đảm bảo việc phòng vệ, chống mất mát hoặc truy cập trái phép, sử dụng, thay đổi, tiết lộ hoặc sử dụng sai mục đích;

KeyPay có thỏa thuận và cơ chế kiểm soát thông tin cá nhân đối với bên thứ 3 nhằm đảm bảo trách nhiệm của công ty đối với thông tin cá nhân của khách hàng thông qua những phương pháp dưới đây:

+ Hướng dẫn bên thứ 3 và chính sách nội bộ của công ty;

+ Hợp đồng;

+ Buộc bên thứ 3 phải tuân thủ nguyên tắc do KeyPay đặt ra.

+ Tuân thủ quy tắc và luật liên quan.