Giới thiệu

Sử dụng thông tin thu thập

KeyPay sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích sau:

- Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ sử dụng dịch vụ;

- Xử lý giao dịch và gửi thông báo;

- Giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố;

- Ngăn chặn các hoạt động bị cấm và thực thi các điều kiện của KeyPay trong giao dịch;

- Nâng cao chất lượng dịch vụ;

- So sánh và xác minh thông tin.